DATA

위에너지의 다양한 소식을 전해드립니다.

설치사례

Hot

영덕 인숙태양광 외 6개소 700kW..

2020.12 준공

최고관리자 0    105
Hot

논산 썬태양광 외 15개소 1.6MW..

2020.12월 준공

최고관리자 0    110
Hot

천안 무한태양광 외 6개소 650kW..

2020.09 준공

최고관리자 0    330
Hot

완주 형제레이저태양광 150kW..

2020.08 준공

최고관리자 0    342
Hot

완주 태순1호태양광 외 15개소 1.6MW..

2020.05 준공

최고관리자 0    1,047
Hot

익산 준희태양광 200kW..

2020.04 준공

최고관리자 0    1,168
Hot

순창 수경태양광 200KW..

2019.08 준공

최고관리자 0    1,178
Hot

베트남 태양광 가로등 40kW..

2018.07 준공

최고관리자 0    1,186